MindDirection telefoonnummer
06 13 29 42 22
MindDirection e-mailadres
mariejose@minddirection.nl

Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Mind Direction: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34306907.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Mind Direction een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Mind Direction en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Mind Direction zich heeft verbonden tot het verlenen van diensten, onder meer op het gebied van coaching en trainingen.
 5. Diensten: alle in het kader van een overeenkomst of opdracht door of namens Mind Direction te verlenen diensten.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mind Direction en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Mind Direction is vrijblijvend. Mind Direction is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Mind Direction, binden haar niet.
 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Mind Direction, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mind Direction anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE COACHINGS- EN TRAININGS- OVEREENKOMST

 1. Mind Direction voert elke opdracht uit naar beste inzicht en vermogen. Mind Direction verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Mind Direction staat nimmer in voor de resultaten die de wederpartij met de coaching- of training beoogt te behalen.
 2. Mind Direction is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd haar verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Alle vermelde uitvoeringstermijnen en termijnen voor afronding van een opdracht betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. In geval van overschrijding van een overeengekomen termijn, dient de wederpartij, alvorens hij als gevolg van een overschrijding enig recht geldig kan maken, Mind Direction schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Mind Direction een redelijke termijn wordt gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 4. De wederpartij dient Mind Direction tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang (kunnen) zijn.
 5. Indien de diensten worden verleend op locatie van de wederpartij of een andere door hem aangewezen locatie, draagt de wederpartij er zorg voor dat Mind Direction kosteloos gebruik kan maken van alle door haar redelijkerwijs gewenste faciliteiten. Voorts staat de wederpartij er steeds voor in dat Mind Direction de overeenkomst op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen tijdstippen kan uitvoeren en dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is.
 6. Van de deelnemer aan coachings – en trainingssessies wordt alle inspanning verwacht die redelijkerwijs noodzakelijk is voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht.
 7. Het niet voldoen aan de in de vorige leden bedoelde voorwaarden, zal nimmer resulteren in een tekortkoming van Mind Direction. Mind Direction behoudt in die gevallen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra kosten, vertragings- en/of wachturen aan de wederpartij door te berekenen.
 8. De verplichtingen van de wederpartij als bedoeld in dit artikel gelden ook ten behoeve van eventueel door Mind Direction ingeschakelde derden.

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden ontbonden. Indien de wederpartij desondanks tot tussentijdse annulering van de overeenkomst overgaat, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs
  verschuldigd. Voor zover geen vaste aanneemsom is overeengekomen, geldt als overeengekomen prijs, de prijs als ware Mind Direction in staat gesteld de overeenkomst volledig na te komen.
 2. Indien de omstandigheden daartoe, naar het oordeel van Mind Direction, aanleiding geven, kan Mind Direction in geval van annulering door de wederpartij, de schadeloosstelling als bedoeld in het vorige lid beperken tot ten hoogste de onkosten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. In afwijking van lid 1 geldt dat in geval van annulering door de consument uitsluitend de onkosten in verband met de uitvoering van de overeenkomst voor vergoeding in aanmerking komen.
 4. Onverminderd het bepaalde in de bovenstaande leden van dit artikel, is de wederpartij te allen tijde de overeengekomen prijs voor reeds geleverde prestaties verschuldigd.

ARTIKEL 6. | AFZEGGING DOOR MIND DIRECTION

 1. Mind Direction spant zich in een geplande afspraak doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt zijn een afspraak af te gelasten. Mind Direction streeft ernaar de wederpartij uiterlijk 24 uur vóór de afspraak van de afgelasting in kennis te stellen.
 2. In geval van een afgelasting wordt in overleg met de wederpartij een alternatieve datum overeengekomen. Mind Direction kan bij groepssessies niet garanderen dat op die datum de groepssamenstelling gelijk is aan die van eerder gerealiseerde of geplande data.
 3. De wederpartij kan na afgelasting geen aanspraak maken op enige restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, tenzij de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is en om zwaarwegende redenen geen alternatieve datum voor de afspraak kan worden vastgesteld.
 4. Op grond van afzegging door Mind Direction als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding anders dan restitutie of kwijtschelding als bedoeld in het vorige lid.
 5. Voor reeds geleverde en mogelijkerwijs nog te leveren prestaties waarop de afzegging van Mind Direction geen betrekking heeft, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs verschuldigd.

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Mind Direction is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Mind Direction ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Mind Direction gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Mind Direction gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Mind Direction te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Mind Direction op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Mind Direction de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Mind Direction is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat Mind Direction door ziekte verhinderd is (tijdig) uitvoering te geven aan de overeenkomst en naar haar oordeel geen geschikte vervanger kan worden voorgedragen.
 3. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden, zonder jegens de andere partij gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.
 4. Indien Mind Direction bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Mind Direction gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder begrepen kunnen zijn, een dag(deel)tarief, vaste aanneemsom, uurtarief, reis- en/of overige kosten.
 2. Mind Direction is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In een voorkomend geval is Mind Direction niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat deze vooruitbetaling volledig is voldaan.
 3. Tenzij door Mind Direction anders is vermeld, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Mind Direction voorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de
  vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het verzuim geldende wettelijke rente indien de overeenkomst is gesloten met een consument.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Mind Direction, draagt Mind Direction geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de door of namens haar geleverde diensten. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Mind Direction uitgesloten c.q. beperkt conform het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Mind Direction voert opdrachten uit naar beste inzicht en vermogen. Mind Direction verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de wederpartij met het verstrekken van de opdracht aan Mind Direction beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van Mind Direction, in welke vorm dan ook verstrekt, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd. De hier bedoelde adviezen en instructies worden op eigen risico van de wederpartij aangewend; voor de interpretatie daarvan draagt Mind Direction geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Mind Direction draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Mind Direction is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Mind Direction bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mind Direction aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mind Direction toegerekend kunnen worden;
   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 5. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Mind Direction mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Mind Direction betrekking heeft.
 6. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Mind Direction meer belopen dan het bedrag dat op grond van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Mind Direction dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Mind Direction, zal de wederpartij Mind Direction vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Mind Direction.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mind Direction één jaar.

ARTIKEL 11. | GEHEIMHOUDING

 1. Tenzij de wederpartij hiervoor toestemming geeft, zal Mind Direction alle informatie die rechtstreeks verband houdt met de persoonlijke levenssfeer, dan wel de onderneming of organisatie van de wederpartij geheimhouden.
 2. Het is de wederpartij verboden enige kennis, kunde en documentatie die door Mind Direction hem ter kennis is gekomen c.q. beschikbaar is gesteld te gebruiken of aan te wenden voor commerciële doeleinden, tenzij uit het doel en/of de strekking van de overeenkomst anders voortvloeit.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door partijen is gemeld of indien dit uit de strekking van de informatie voortvloeit.
 4. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens aan derden.
 5. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 6. Mind Direction behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie omtrent de persoonlijke levenssfeer, dan wel de onderneming of organisatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Op alle door Mind Direction vervaardigde en geleverde producten zoals syllabi, hand-outs en boeken, alsmede op alle door haar gebruikte werkwijzen en overige geestesproducten van Mind Direction, rusten haar intellectuele eigendomsrechten. Het is de wederpartij verboden de vorenbedoelde zaken en vermogensrechten te kopiëren, te reproduceren of voor commerciële doeleinden te gebruiken of aan te wenden, tenzij dit geschiedt binnen het bedrijf of de persoonlijke kring van de wederpartij, dan wel voor de doeleinden waarvoor de producten zijn geleverd c.q. de informatie is verstrekt.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Mind Direction aangewezen om van geschillen kennis te nemen.